?

Log in

No account? Create an account

Roman

Wednesday, August 3, 2005

7:19PM - Корчинского читал.. Оч., оч. занятный тип

Дмитро Корчинский

Идея живет в своих крайних проявлениях. Она умирает, когда ее
принимают все. "Вера, надежда, любовь" - когда-то было не менее революционным
лозунгом, чем "Свобода, равенство, братство", чем "Вся власть советам", чем
"Хайль Гитлер!" Идея живет, пока пугает. Как только исторические ревизионисты
докажут, что нацисты не сжигали евреев в печках, с магией свастики будет
покончено.

Wednesday, July 27, 2005

11:04AM - вот такая федерация мне нравится

(Драгоманов, "Передне слово до Громади", часть 2, 1878)
Закладаючи перше цілком вільне видання українське, ми будемо старатись зробити
його сталим й одчинимо його для всякої письменної праці земляків наших, котрі
держаться однакових з нами основних думок про життя громади й природи: хто
признається до громадівства, своєї волі (автономії) мужа і жінки, кожної
особи, спілки, громади, людської породи, до вільного товариства
(федерації) громад і пород людських, до вільного розуму
(раціоналізму) й твердої науки (позитивізму).

Monday, July 25, 2005

9:40PM - федерализм

в начале июля записал:
Думаю, что идея федерализма в том виде, в котором она предлагалась бело-голубым лагерем
в 2004м году, не пройдет и не должна пройти.
Необходима более глубокая реформа местного самоуправления.
Федерализация, то есть, фактически, деление Украины на Запад, Восток, Юг и Центр,
если ее провести после админреформы, будет просто лишней.
Просто потому, что будет снята основная причина, "зуд" - несправедливое распределение
налоговых поступлений и бюджетных средств. Да и различия в культуре не сбрасываем.
А если федерализацию провести до админреформы, то она очень сильно послужит "консервации"
регионов, затормозит админреформу или вообще сделает ее невозможной.
Сказал бы так: федерализация и админреформа являются конкурирующими
идеями-решениями практически идентичных наборов проблем.
И поэтому выбор нужно делать в пользу только одной из них.
Админреформа, очевидно, будет значительно лучшим выбором.

Косвенное подтверждение таких мыслей сегодня нашел у Драгоманова, "Переднє слово до Громади"(1878), ч.2:
(Речь о
федерализме ведется явно в смысле союза громад и земель. Т.е. ни в коем
случае не в том смысле, в каком его толкала бело-голубая группа в 2004
, а в
современном смысле админреформы
)

Це не значить, що українці мусять не глядіти далі своєї
межі. Зовсім інакше: вони в тій межі робитимуть те, чому навча всесвітня наука,
спробована примірами других країн і в згоді з другими людьми, близькими й
далекими. Вони тільки перестануть оббирати свою країну, покористуються всіма
силами, які дає їм їхня країна й порода, і будуть брататись з другими, не як
пухирі, що літають по вітру, а як люди, котрі, стоячи міцно на землі своїй,
можуть говорити не тільки за себе, а й за неї. Правдивий федералізм може вийти тільки з спілки таких людей по всіх
країнах Європи.Розваживши далі над потребою українським людям не
розбігатись по чужих землях, а працювати в своїй, дійдемо й до того, щоб і на
самій Україні люди як можна більше держались кожний свого кутка, котрий їм
найбільше відомий і де вони найбільше зрослись з людьми. Без такого
повертання людей до свого кутка, без сидіння, як можна довше, на одному місці
більша частина розмов про громадство,
федералізм і проти державних і
купецьких порядків
зостається, власне, одними розмовами, бо ніхто ж
стільки, як ті державні й купецькі порядки, не ганя людей од краю до краю й не
ставить кожного безрідним і одиноким серед великих куп таких же безрідних і
одиноких людей, котрими через те так і легко орудувати усякому начальству й
багатирству. Звісно, дедалі пересування людей з сіл в городи, з місця на місце
все більше росте в світі, й не од самої тільки неволі : господарської
(бідності), а й од волі особи, котра хоче все бачити, всього спробувати. Тільки
ж те пересування тоді тільки не буде служити самим багатирям, коли по всіх
кутках будуть сталі й впорядковані купи людей, спільних між собою, мов рами
(кадри), в которі поставатиме новоприйшовший товариш, а не бурлака, як тепер.

Saturday, July 23, 2005

4:55PM - возможные названия к в.1, хм

Можливі назви статті в.1
интересно видеть, как при переборе комбинаций слов
несколько меняется собственній взгляд на тему и содержание
статьи
хотя, в любом случае, меняется только представление о том,
какую часть из общего массива надо выдать и в каком контексте...

1. українська нація: умови збереження єдності
2. національна ідея «України» чи «для України»: для кого чи чого ж насправді потрібна національна ідея?
3. національна ідея України: реальність та перспективи
4. чи є в Україні титульна нація?
5. український народ чи українська нація?
6. національна ідея: автори, середній клас, еліта та пси
7. структура суспільства у відношенні до національної ідеї
8. шляхи формулювання національної ідеї для України
9. національна ідея та теріторіальний розподіл влади

4:53PM - наметки к в.1

Наметки к статье, вероятно.
Итак, магистерская работа на тему "сутність формування української національної ідеї".

Ось такі думки до мене приходять.. Часом російською, часом українською.
Трохи нагадую собі winamp :-) (current music...)

Орієнтовний план статті в.1

1-2: вступ; 3-5: аналіз поточної ситуації; 6-9: альтернативи та висновки

1. визначення національної ідеї: приклади та формальні підходи
2. чи визначав вже хтось національну ідею України саме як національну у за-хідноєвропейському формальному розумінні, а не лише «загальнонарод-ну», або суспільно-політичну, державну чи державницьку? оскільки відпо-відь «так» не можна дати одразу, потрібно більш детально розглянути це пи-тання:
a. потрібно навести декілька досить формальних визначень нації та на-ціональної ідеї у викладенні західноєвропейських авторів;
b. хто називав український народ нацією, коли і як це було обгрунтова-но, чи малося на увазі західноєвропейське розуміння цього терміну?
c. чи думають наші автори, що в національній державі за визначенням може бути лише одна нація? і, таким чином, поняття «титульної на-ції» є безглуздим?
3. які на теріторії України домінують поняття:
a. суспільного та особистого блага,
b. суспільної та особистої справедливості?
4. які на теріторії Украіни існують моделі громадської, політичної, суспільної активності?
5. яким сучасні дослідники бачать середній клас на Україні? які альтернативи? потрібно побачити визначальні соціально-економічні, демографічні та куль-турні характеристики типового представника середнього класу (адже для се-реднього класу це можна зробити якнайточніше).
6. відштовхуючись від моделі автори-середній клас, середній клас-еліта-пси висунути кандидатури на роль авторів; по-перше, зробити це, виходячи з по-глядів інших дослідників, а по-друге, якщо вдасться - сформулювати власну версію.
7. проаналізувати значення та можливості застосування отриманих висновків до аналізу чи перетворення реально існуючої ситуації в Україні.

Нация

Драгоманов, похоже, о нации не говорит вообще. «Народ» - да.
О национальности говорит в:
1. «ПЕРЕДНЄ СЛОВО» [ДО «ГРОМАДИ»1878 p.]
2. ЧТО ТАКОЕ УКРАИНОФИЛЬСТВО?
3. ЧУДАЦЬКІ ДУМКИ ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ
Усі освічені люди похваляли змагання італьянців до вільності й до єдності державної і ставили іта-льянський рух у приклад другим подібним у других народів. Такі рухи прозвано національними, від латинського чи італьянського слова націо, націоне, т. є. порода, народ.
Тільки ж і в італьянськім національнім руху була й є одна приключка, а власне та, що не всі іта-льянці зібрались в одну державу, італьянське королівство. Зостались осібно від нього, між ін-шим, ті, що живуть у Швейцарії, в країнах Тессінській і Граубюнденській. Вони в свій час дуже по-магали братам своїм в Італії добути волі та єдності, а все-таки ніколи й не думали й не думають прилучатись до них в одну державу. Через що це? А через ті порядки, в яких вони живуть у Швейцарії.

Цю пригоду — всеслов’янську вартість російської мови — треба признати як дійсність, проти кот-рої упиратись — все рівно що противу рожна перти,

4. ПРОПАЩИЙ ЧАС / Українці під Московським царством (1654 — 1876)